Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Materiał informacyjny Miasta Zduńska Wola
Udostępnij:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej
w Zduńskiej Woli przy ul Sieradzkiej nr 79 a, b, c

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 21, 25, 26 o łącznej powierzchni 2540 m2, położonej w obrębie 6 miasta Zduńska Wola przy ul. Sieradzkiej nr 79 a, b, c, została wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola, przyjętym uchwałą Nr X/199/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r., działki według oznaczonych głównych stref polityki przestrzennej znajdują się na terenie o symbolu „Ua (K)” i posiadają następujące przeznaczenie: tereny zabudowane z istniejącą zabudową na terenach mniej przydatnych do zabudowy.
Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księgach wieczystych nr SR1Z/00037009/0 i SR1Z/00005235/0 prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 390.000,00 zł (w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki).
Wadium – 39.000,00 zł ( wniesione w pieniądzu PLN)
Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 10.11.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 10.11.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wznowienie granic nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

Dodaj ogłoszenie