Ogłoszenie Wójta Gminy Zduńska Wola

Artykuł sponsorowany Gminy Zduńska Wola
Udostępnij:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zduńska Wola w dniu 29 kwietnia 2021 r. uchwały Nr XXXI/255/2021 zmieniającej uchwałę Nr LIV/434/2018 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krobanów.

Powyższa uchwała podzieliła obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dwie części – zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zduńska Wola na adres Urząd Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, 98- 220 Zduńska Wola, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: [email protected] lub na adres skrytki ePUAP: /UGZW/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zduńska Wola.

Równocześnie, zgodnie z art. 39, art. 40 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem ww. planu miejscowego.

W związku z powyższym, w tym samym terminie i w ten sam sposób można składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach w/w planu miejscowego.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

Dodaj ogłoszenie