POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

Materiał informacyjny POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
Udostępnij:

Zduńska Wola, dnia 1 października 2021 roku

AB.6740.2.8.2021

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Młodawin Dolny w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodawin Dolny“ na działkach:

obręb 8 Młodawin Górny, gm. Zapolice, dz. nr ewid. gr. 81, 80/3, 80/2, 80/5, 80/7, 79, 78/2, 77, 76/2, 75, 74/2, 72/1, 71, 70, 69, 68, 67, 52/2, 51, 50/1, 42/2, 41/1, 41/2, 40, 39/1, 39/2, 38/2, 37, 36/1, 35, 120, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 93, 94, 95, 96/3, 96/7, 96/6, 96/5, 97, 113, 121, 163/6, 163/5, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 166, 167/3, 167/2, 168, 169, 1/3, 111/2, 110,

obręb 18 Wygiełzów, gm. Zapolice, dz. nr ewid. gr.: 1/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2

Oznaczenie działek powstałych wskutek podziału nieruchomości:

Numery działek stanowiące pas drogowy będące własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zapolice:

obręb 8 Młodawin Górny, gm. Zapolice: dz. nr ewid. gr.: 81, 42/2, 52/2, 121,

obręb 18 Wygiełzów, gm. Zapolice: dz. nr ewid. gr. 1/2,

Numery działek do czasowego ograniczenia w związku z rozbudową drogi:

obręb 8 Młodawin Górny: dz. nr ewid. gr.: 1/3, 167/8 (po podziale dz. nr 167/3), 169/2 (po podziale dz. nr 169), 33/1 (po podziale dz. nr 33), 50/2 (po podziale dz. nr 50/1), 111/2, 110,

obręb 18 Wygiełzów,: dz. nr ewid. gr. 2

Złożenie ewentualnych uwag w w/w sprawie można dokonać w terminie 7 dni od skutecznego dokonania zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego

w Zduńskiej Woli, ul. Królewska nr 10, pokój nr 2a.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję,

iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Powyższe zawiadomienie nie jest wezwaniem i stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Dodaj ogłoszenie