Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Materiał informacyjny Miasto Zduńska Wola
Udostępnij:

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Stanisława Moniuszki nr 8

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 o powierzchni 1081 m2, obręb 9 miasta Zduńska Wola, przy ul. Stanisława Moniuszki nr 8, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SR1Z/00037961/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 110 000,00 zł (w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki).

Wadium – 11 000,00-zł (wniesione w pieniądzu PLN)

Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 30.08.2021 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 30.08.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wznowienie granic nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

Dodaj ogłoszenie